Zemgalē izveidoti un pieejami jauni sociālo pakalpojumu centri

Pēc 30 mēnešu ilga un intensīva darba ar noslēguma konferenci “Sociālie pakalpojumi un iekļaujošie pasākumi vietējās kopienas izaugsmei un attīstībai. Pārrobežu pieredze”, kas notika 24. novembrī un kurā piedalījās vairāk nekā 60 dalībnieku, noslēdzās projekts LLI-425 “OCTOPUS”. Tas īstenots ar mērķi veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību reģionos, cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu, bērnu sociālo iekļaušanu, kā arī izveidot vai uzlabot daudzfunkcionālos centrus, kuros tiks un tiek nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi. Projekta īstenošanas laikā norisinājušies pieredzes apmaiņas pasākumi un izglītojoši notikumi daudzfunkcionālo centru speciālistiem, pārrobežu sociālās iekļaušanas norises senioriem un bērniem, kā arī citas norises tiešsaistē un klātienē.

Gūtā pieredze un iegūtie kontakti ļāvuši uzlabot esošos sociālās iekļaušanas pasākumu centrus un daudzfunkcionālo centru sniegtos pakalpojumus Rokišķos, Pluņģē un Biržu rajonā. Savukārt Aucē, Lielplatonē un Vecumniekos izveidoti pilnīgi jauni sociālo pakalpojumu centri.

Dienas centrs bērniem un senioriem “Baltā māja” Aucē Dobeles novadā apmeklētājiem durvis vēra 2021. gada maijā un dienā tas uzņem 30-40 apmeklētājus. Projekts palīdzējis izremontēt ēkas telpas, kā arī iegādāties aprīkojumu. Tagad dienas centra speciālisti šeit īsteno dažādas aktivitātes, sadarbojoties ar Auces pilsētas un apkārtējo pagastu pensionāru biedrībām, Lielauces pansiju, bērnu - invalīdu biedrību “Māriņa”, bērnu dārziem, Auces un Bēnes mūzikas un mākslas skolu un citiem. Dienas centrā ir pieejamas dažādas saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas visām mērķa grupām, kā arī sociālā darbinieka konsultācijas.

Jelgavas novada Lielplatones dienas aprūpes centrs “Upe” projekta laikā īstenoja dažādus infrastruktūras uzlabošanas un telpu rekonstrukcijas darbus. Iegādāts aprīkojums kā mēbeles, sadzīves tehnika, datortehnika, kā arī iekārtas sensorajai telpai. Centrā notiek dažādas radošas, izglītojošas un sportiskas aktivitātes, tematiski pasākumi, kā arī pieejami dažādi sociāli pakalpojumi.

Savukārt Bauskas novada Vecumniekos izveidots daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Sarkanā skola”, kur projekta laikā veikta ēkas otrā stāva pārbūve un remonts, kā arī īstenotas dažādas aktivitātes. Centrs atvērts 2022. gada maijā un tajā ir viesojušies teju 2000 cilvēki, lai apmeklētu lekcijas un informatīvi izglītojošas nodarbības, meistarklases, sporta

aktivitātes, nometnes un citus pasākumus. Nākotnē aktivitāšu klāstu plānots papildināt, piedāvājot apmeklētājiem mūzikas un mākslas terapiju, integrācijas dienas, aktivitātes senioriem un citus pasākumus.

Lai veiksmīgi turpinātu iesākto un sniegtu zināšanas arī turpmākam darbam, projekta laikā izstrādātas vadlīnijas daudzfunkcionālo centru darbībai, balstoties uz Latvijas un Lietuvas pieredzi, kas palīdzēs ikdienas darbā centru speciālistiem. Zemgales plānošanas reģiona Youtube profilā pieejams video, kur detalizētāk var iepazīties ar projekta laikā sasniegtajiem mērķiem un rezultātiem.

Zemgales plānošanas reģiona projekta vadītāja Ieva Zeiferte ir gandarīta par projekta laikā paveikto, līdz ar to tā noslēgumā ir saldsērīgas emocijas: “Katras beigas ir kaut kā laba sākums - jaunizveidotajiem centriem Zemgalē šis projekts ir bijis labs sākums.”

Projekts LLI-425 “Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” jeb “OCTOPUS” tiek īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020, tas tiks īstenots no 2020. gada jūnija līdz 2022. gada jūnijam. Projekta kopējais budžets ir 705 573,37 EUR (t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR).

0
Dalījušies