Uzņēmums Mārupes pagastā ieguvis un realizējis augsni bez dabas resursu lietošanas atļaujas

Pēc vairākkārtējām pārbaudēm, konstatējot būtiskus pārkāpumus dabas resursu ieguvē Mārupes pagastā, Valsts vides dienests (VVD) veicis uzņēmumam SIA "KVL Baltic" dabas resursu nodokļa uzrēķinu desmitkāršā apmērā. Zemes dzīļu ieguves uzņēmums no īpašuma izvedis un realizējis kopumā ~ 77 tūkstoši m3 augsnes, no tiem ~ 73 tūkstoši m- pretlikumīgi. VVD uzņēmumam par nelikumīgu dabas resursu izmantošanu ir aprēķinājis desmitkāršu dabas resursu nodokli, kura kopējā summa sastāda 625 000 EUR.

Pārkāpumu konstatēšanā VVD pielietojis bezpilota lidaparātu, ar kuru palīdzību izdevies konstatēt augsnes apjoma samazināšanos, kā arī gūt apstiprinājumu tam, ka stāvoklis dabā būtiski atšķiras no uzņēmuma iesniegtajiem topogrāfisko mērījumu datiem. Vienlaikus VVD objekta uzraudzībai un zemes seguma izmaiņu attālinātam monitoringam izmantojis satelītattēlu uzņēmumus.

Uzņēmumam bija izsniegta atļauja realizēt tikai 4 tūkstošus m3 augsnes, kas iegūta noņemot augsnes virskārtu dīķa ierīkošanas laikā, tomēr pārbaudēs iegūtā informācija liecina, ka SIA "KVL Baltic" ieguvis augsni objektā būtiski lielākā apmērā arī pēc atļaujas beigām.

VVD izdeva lēmumus un vairākkārtēji aicināja operatoru labprātīgi izpildīt uzdotās veicamās rīcības, tajā skaitā – iesniegt patiesu topogrāfiskās uzmērīšanas informāciju. Uzņēmums diemžēl neizrādīja vēlmi sadarboties, ilgstoši pretojies vides inspektoru likumīgo prasību izpildei, pat izteica draudus inspektoriem. Līdz ar to, šajā situācijā pierādījumu iegūšanai VVD veica īpašuma topogrāfisko uzmērīšanu uzņēmuma vietā, kā rezultātā, apstiprinājās jau pārbaudēs iegūtā informācija. Paralēli veiktajām pārbaudēm VVD turpināja saņemt arī iedzīvotāju ziņas par pārkāpumiem objektā.

Dabas resursu nodokļa likums paredz, ka, ja persona, kura iegūst vai izmanto dabas resursus vai veic piesārņojošas darbības, nav saņēmusi nepieciešamo atļauju, nodokli aprēķina, piemērojot nodokļa likmi desmitkāršā apmērā. Pēc tam, kad VVD bija konstatējis pārkāpumus, SIA "KVL Baltic" pieprasīja VVD izsniegt jaunu atļauju, tomēr jāatzīmē, ka uzņēmums pieprasījis atļauju par jau veiktām nelikumīgām darbībām, kas būtībā nozīmē vēlmi prettiesiskās darbības legalizēt. VVD atļaujas izsniedz tikai par iepriekš plānotām un saskaņotām darbībām.

Par to, kā likumīgi apsaimniekot derīgos izrakteņus, kādos gadījumos nepieciešama atļaujas (licences) zemes dzīļu un dabas resursu izmantošanai iespējams uzzināt VVD mājas lapā - https://www.vvd.gov.lv/lv/zemes-dziles-un-dabas-resursu-atlaujas.

0
Dalījušies